Wczesne wspomaganie

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka to wszechstronna pomoc małemu dziecku. Oznacza wielospecjalistyczne, kompleksowe, intensywne działania, mające na celu  pobudzanie rozwoju psychoruchowego i społecznego dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, z równoczesnym uczęszczaniem dziecka do przedszkola oraz klasy 0. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka obejmuje także przygotowanie, pomoc i wsparcie udzielane rodzicom, udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem. Kontakty z rodzicami mają charakter systematyczny
i dotyczą dalszych zaleceń, także do pracy w domu.

Szczegółowe warunki organizowania i prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, Dz.U. poz. 1257.

 

Zespół specjalistów – kadra

W skład zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka wchodzą wykwalifikowani specjaliści, posiadający przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym. Jest to:

 • psycholog
 • logopeda
 • neurologopeda
 • oligofrenopedagog
 • terapeuta Integracji Sensorycznej

Do zadań zespołu należy opracowanie i realizowanie, z dzieckiem i jego rodziną, indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju, z uwzględnieniem  działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu i oceniania postępów dziecka. Ponadto: analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, dostosowanie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

 

Oferta

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze  8 godzin w miesiącu tj. dwie godziny w tygodniu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Zajęcia odbywają się w gabinetach, wyposażonych w specjalistyczny sprzęt, pomoce oraz programy terapeutyczne, a także w sali Integracji Sensorycznej.

Zajęcia realizowane w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka obejmują:

 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia pedagogiczne,
 • zajęcia terapeutyczne,
 • zajęcia psychologiczne.

Dobór terapeutów oraz odpowiednich metod pracy uzależniony jest od potrzeb dziecka, które określa opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Zespół naszych terapeutów uwzględnia zalecenia poradni, a dodatkowo na bieżąco obserwuje i diagnozuje możliwości oraz funkcjonowanie dziecka, i zgodnie z jego potrzebami i możliwościami wybiera najbardziej optymalne dla dziecka metody terapeutyczne.

Oddziaływania terapeutyczne są  wielowymiarowe dobierane  i dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych dzieci. Metody dobierane są zgodnie z potrzebami dzieci i w taki sposób, aby jak najlepiej pogłębiać rozwój naszych pociech.

Poniżej metody stosowane w terapii:

 •   Metoda Integracji Sensorycznej,
 •   Metoda Taktylna wg. Masgutowej,
 •   Terapia Logopedyczna,
 •   Terapia ręki,
 •    Programy aktywności oraz Dotyk i komunikacja według M.Ch. Knillów,
 •   Metoda Ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherborne,
 •   Alternatywne i wspomagające metody komunikacji- Piktogramy, PSC,
 •   Makaton,
 •   Masaż Shantala,
 •   Terapia psychologiczna,
 •   Dogoterapia,
 •   Muzykoterapia,
 •   Logorytmika,
 •   Hipoterapia,
 •   Inne.