Zestaw programów

„Od zabawy do nauki” program wychowania przedszkolnego – dobre praktyki

„Program ten został opracowany z myślą o przygotowywaniu dzieci do szkoły, zaczynając od najmłodszej grupy przedszkolnej. W wypadku tej grupy najważniejszy jest proces adaptacji, od którego zaczyna się kształtowanie nastawienia do przedszkola, oraz dobra współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. Program zawiera praktyczne wskazówki w tym zakresie, tak by proces ten był łagodny i przyjemny dla dziecka i jego opiekunów. W warstwie merytorycznej programu założono wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka, dbając cały czas o jego rozwój społeczny, ruchowy, poznawczy i emocjonalny.

W odniesieniu do każdej grupy wiekowej skupiono się na konkretnych, najważniejszych dla niej umiejętnościach:
• trzylatki – czynności samoobsługowe, samodzielność;
• czterolatki – kontakty społeczne, rozwój poznawczy;
• pięciolatki – rozwój poznawczy, rozwój emocjonalny;
• sześciolatki – trening umiejętności potrzebnych do osiągnięcia gotowości szkolnej.

Program stawia dziecko w centrum zainteresowania, dostosowuje treści do jego potrzeb i możliwości. Indywidualizm przejawia się tu w stwarzaniu warunków dla inicjatywy i samodzielnych doświadczeń, podążaniu za dzieckiem, uwzględnianiu jego potrzeb i reagowaniu na nie, a w konsekwencji na stopniowaniu trudności. (…)

Program wpisuje się w koncepcję zasad pracy pedagogicznej, realizując zasady:
• zaspokajania potrzeb (fizycznych, psychicznych i społecznych),
• aktywności (rozbudzanie naturalnej potrzeby dzieci),
• indywidualizacji (otoczenie troską każdego dziecka, metody dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka, stopniowanie trudności),
• organizowania życia społecznego (wychowanie w grupie i przez grupę, normy i ich przestrzeganie, współpraca),
• integracji (łączenie rozwoju fizycznego i psychicznego, łączenie treści z różnych dziedzin wychowania, łączenie wychowania i kształcenia).”

Karty pracy realizowane w przedszkolu:
• „Entliczek” – 3 latka
• „Entliczek” – 4 latka.